Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤ. ΚΟΖΑΡΙΔΗΣ, Εμείς οι Γκαγκαούζηδες. Ταυτότητες - ιστορικές πηγές και η πορεία μας μέσα στο χρόνο, Εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης, Κομοτηνή 2009, σχ. 8ο, σελ. 415, χάρτες, φωτογραφίες, βιβλιογραφία, ευρετήριο ονομάτων.
Η συγγραφική/εκδοτική δραστηριότητα με θέματα που άπτονται εθνικής ή εθνοτικής σημασίας παρουσιάζεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πολύ ακμαία. Επίκε¬ντρο συνήθως είναι ετερόγλωσσες ή ετερόθρησκες ομάδες. Θα έλεγε κανείς ότι ξεκινώντας από μια ανθρωπολογία των ομοιοτήτων έχουμε φτάσει σε μια ανθρω¬πολογία των διαφορών, μια εθνολογία, όπως είχε προτείνει πολύ παλιά ο Βρετα¬νός κοινωνικός ανθρωπολόγος Εvans Pritchard. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερο εν¬διαφέρον, όταν παρατηρείται διαπραγμά¬τευση των συλλογικών ταυτοτήτων ή όταν οι ομάδες αυτές βρίσκονται σε μια διαδικασία οριστικής αφομοίωσης από την κυρίαρχη ομάδα.
Το βιβλίο του Χρήστου Κοζαρίδη από τις εκδόσεις «Παρατηρητής της Θρά¬κης» για τους Γκαγκαούζηδες, μια τουρ¬κόφωνη αλλά χριστιανική ομάδα της Θράκης, έρχεται να καλύψει σημαντικό κενό στην ελληνική ιστορική και εθνολο¬γική επιστήμη όχι μόνο για το αντικείμε¬νο της, αλλά και για το υψηλό επιστημο¬νικό της επίπεδο, την πλήρη ανάλυση, την εκτεταμένη ιστορική πλαισίωση της. Σημειώνω ότι ο συγγραφέας προέρχεται από αυτή την ομάδα και, μολονότι στην επι¬στημονική ειδικότητα του δεν είναι ιστορικός ή εθνολόγος, αλλά οδοντίατρος, εντούτοις το βιβλίο ξεπερνάει τα όρια του ερασιτεχνισμού. Η συγκεκριμένη μελέτη τηρεί όλες της επιστημονικές προδιαγρα¬φές μιας εθνοϊστορίας, γιατί στηρίζεται σε δημοσιευμένο υλικό, σε αρχειακή έρευ¬να καθώς και σε συνεντεύξεις με μέλη αυ¬τής της κοινότητας.
Μετά από τον πρόλογο της επίκουρης καθηγήτριας ιστορίας του Πανεπιστη¬μίου Μακεδονίας, Ιφιγένειας Βαμβακίδου, και τον πρόλογο και την εισαγωγή του συγγραφέα, το βιβλίο χωρίζεται σε δέκα κεφάλαια τα οποία πάλι διαιρούνται σε υποενότητες.
Το πρώτο κεφάλαιο (σ. 31-47) έχει τίτλο «Ιστορική-γεωγραφική περιγραφή της Χερσονήσου του Αίμου». Στις υποε¬νότητες εξετάζονται οι λαοί και οι φυλές από την αρχαιότητα μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή, καθώς και οι αποικίες και οι πό¬λεις του δυτικού Ευξείνου Πόντου.
Το δεύτερο κεφάλαιο (σ. 49-83) τιτ¬λοφορείται «Ρωμαϊκή και βυζαντινή πε¬ρίοδος - Μεταναστεύσεις και εγκαταστά¬σεις λαών στα Βαλκάνια». Στις υποενό¬τητες γίνεται αναφορά και συχνά διεξοδι¬κή ανάλυση των λαών που εγκαταστάθη¬καν στο χώρο, όπως Σλάβοι και Βούλγα¬ροι, Πετζενέγκοι, Ούζοι, Κουμάνοι κ.ά. και τέλος Σελτζούκοι και Οθωμανοί Τούρκοι.
Το τρίτο κεφάλαιο (σ. 85-135) αναφέ¬ρεται κυρίως στους Γκαγκαούζηδες. Έχει τίτλο «Γκαγκαβούζηδες: Ιστορικές πηγές -ταυτότητες - χρόνος εμφάνισης τους». Η ανάλυση στις υποενότητες περιλαμβάνει τις επιστημονικές απόψεις για τους Γκα¬γκαούζηδες καθώς και τις επιστημονικές αντιπαραθέσεις. Γίνεται λόγος για τον σουλτάνο Izzedin ΚeyKavus και τη σχέση του με τους Γκαγκαούζηδες, γιατί ορισμέ¬νοι τον συνδέουν με το εθνώνυμο των Γκαγκαούζηδων. Αναφορά γίνεται επίσης και στο πριγκιπάτο της Καβάρνας (1320-1397). Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με ανα¬δρομή στην ιστορία των Γκαγκαούζηδων.
Το τέταρτο κεφάλαιο (σ. 139-181) με τίτλο «Οθωμανική περίοδος - Πληθυ¬σμιακά και εθνολογικά στοιχεία της βό¬ρειας Βουλγαρίας» αφιερώνεται κατά κύ¬ριο λόγο στο χώρο όπου εγκαταστάθηκαν σε πρώτη φάση οι Γκαγκαούζηδες (Δοβρουτσά κ.α.).
Στο πέμπτο (σ. 183-202) και το έκτο κεφάλαιο (σ. 203-239) εξετάζονται διεξο¬δικά οι ιστορικές συνθήκες της ίδρυσης του βουλγαρικού κράτους και οι επιπτώ¬σεις στην κοινωνία των Γκαγκαούζηδων και των Ελλήνων της Βουλγαρίας. Επί¬σης τα σωματεία, οι φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι, η εκπαίδευση αλλά και οι αντιπαραθέσεις Ελλήνων και Βουλγά¬ρων. Οι υποενότητες των κεφαλαίων αυ¬τών είναι μια πολύ καλή ιστορική και πολιτισμική πλαισίωση του βιβλίου.
Το έβδομο κεφάλαιο (σ. 241-291) έχει τίτλο «Οι Γκαγκαούζηδες της Ανα¬τολικής Θράκης» και αναφέρεται στο ιστορικό και στις πολεμικές συνθήκες των εγκαταστάσεων της ομάδας αυτής στην Ανατολική Θράκη. Γίνεται παράθε¬ση δημογραφικών στοιχείων, πίνακες και κατάλογοι χωριών με Γκαγκαούζικο πληθυσμό πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους.
Το όγδοο (σ. 293-316) και το ένατο κεφάλαιο (σ. 319-339) αναφέρονται στους Βαλκανικούς πολέμους και στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο καθώς και στις συνέπειες τους στους πληθυσμούς των εμπλεκομένων χωρών. Ο συγγραφέας αναφέρεται ιδιαίτερα στους Γκαγκαούζη¬δες της Δοβρουτσάς (Βουλγαρία) κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων καθώς και στην εγκατάσταση τους στην Ελλάδα (κυρίως Δυτική Θράκη) από την Ανατολική Θράκη, με την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Το δέκατο και τελευταίο κεφάλαιο (σ. 341-354) έχει τίτλο «Οι Γκαγκαούζη¬δες σήμερα - η παρουσία τους στα Βαλ¬κάνια». Το μέρος αυτό του βιβλίου είναι μια ανασκόπηση όσων ειπώθηκαν από τον συγγραφέα μέχρι τώρα με ορισμένες πιο λεπτομερείς παρατηρήσεις του σε καίρια σημεία της προβληματικής του.
Η σημαντική μελέτη του Κοζαρίδη για τους Γκαγκαούζηδες θέτει άλλη μια φορά το μεγάλο ερώτημα της έκτασης της Ρωμιοσύνης, δηλαδή των ελληνότροπων Χριστιανών Ορθοδόξων που δηλώ¬νουν αφοσίωση στο Πατριαρχείο, με άλ¬λα λόγια των ελληνορθόδοξων ετερόγλωσσων ή δίγλωσσων ομάδων της Οθω¬μανικής Αυτοκρατορίας. Οι Γκαγκαούζη¬δες δεν είναι οι μόνοι Τουρκόφωνοι ορ¬θόδοξοι. Γνωρίζουμε ήδη τους Καραμανλήδες της Καππαδοκίας, τους Οφίτες του Πόντου. Όλοι αυτοί, όπως και οι Γκαγκαούζηδες ανταλλάχτηκαν ως Ρωμι¬οί με τη συνθήκη της Λωζάννης το 1923.
Το ερώτημα όμως για τους Γκαγκα¬ούζηδες είναι ευρύτερο. Είναι ιστορικό, εθνολογικό, γλωσσικό. Σημειώνω ότι οι Γκαγκαούζηδες, σύμφωνα με τον συγ¬γραφέα, απετέλεσαν το «μήλο της έρι¬δος» μεταξύ Βουλγάρων και Ελλήνων καθώς και Τούρκων (κάτι παρόμοιο συμβαίνει με τους Πομάκους), οι οποίοι επιθυμούσαν να τους προσεταιρισθούν για λόγους εθνικούς. Οι Βούλγαροι υπόστηρίζουν ότι οι Γκαγκαούζηδες είναι Βούλγαροι που τουρκοφώνησαν. Οι ίδιοι οι Γκαγκαούζηδες όμως δεν ακολού¬θησαν τη Βουλγαρική Εξαρχία ούτε θέ¬λησαν να πολιτογραφηθούν Βούλγαροι κατά την ίδρυση του βουλγαρικού κρά¬τους, ενώ είχαν ισχυρότερη σύνδεση με τους Έλληνες και την ελληνική κουλ¬τούρα (εκπαίδευση κτλ.)• Οι Τούρκοι πάλι, στηριζόμενοι στην τουρκοφωνία, θεωρούν τους Γκαγκαούζηδες Τούρκους, αν και με τις ανταλλαγές των πληθυ¬σμών μαζί με τους άλλους τουρκόφω¬νους Ορθόδοξους Χριστιανούς (Ρωμι¬ούς) τους έστειλαν στην Ελλάδα. Η συ¬νάφεια των Γκαγκαούζηδων πάντως με τον ελληνισμό είναι πιο στενή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι ίδιοι δεν «ψάχνονται» εθνολογικά.
Από την επιστημονική κοινότητα κατά τον συγγραφέα έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες για την καταγωγή των Γκα¬γκαούζηδων. Άλλοι υποστηρίζουν ότι έχουν σχέση με τους Καραμανλήδες της Καππαδοκίας, άλλοι ότι προέρχονται από τους Σελτζούκους Τούρκους, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι πρόκειται για Τούρκους πριν από την οθωμανική κατάκτηση του Βυζαντίου. Πάντως η εμφάνιση τους στην ιστορία είναι μεταγενέστερη του 1000 μ.Χ. Όλα τα παραπάνω τα πραγματεύε¬ται με μεγάλη επιτυχία και άριστη επι¬στημοσύνη ο συγγραφέας στο βιβλίο του, το οποίο αποτελεί σημαντικό έργο ανα¬φοράς. Το κείμενο συμπληρώνεται με πολλούς χάρτες, φωτογραφίες, βιβλιογρα¬φία και ευρετήριο ονομάτων.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΚΗΣ

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

“Ήρθαν στην Ελλάδα γιατί, έτσι πίστευαν ότι ως Έλληνες της Ανατολικής Θράκης εδω έπρεπε να έρθουν. Μαζί με όλους τους άλλους πρόσφυγες της Ανατολής. Είπαν ότι θα ησύχαζαν επιτέλους. Θα βρίσκονταν μόνο με χριστιανούς ομόθρησκους τους. ΓΕΛΑΣΤΗΚΑΝ!!! Καινούργιοι διωγμοί ξεκίνησαν. έπρεπε να εγκαταλείψουν εντελώς την γλώσσα τους και να πάψουν να λένε ότι είναι Γκαγκαβούζηδες. σε όλους τους άλλους πρόσφυγες επιτρέπονταν να λένε την καταγωγή τους, όχι όμως στους Γκαγκαβούζηδες. Γιατί;


Προσωπικά δεν έχω γνωρίσει Έλληνα Ανατολικορωμυλιώτη με τέτοιου είδους “εθνοτικές” ή μήπως θα έπρεπε να πω “μειονοτικές”(?) ανησυχίες. Το επόμενο λογικό βήμα θα είναι να διαβάσουμε για την αχαριστία της Ελλάδας απέναντι στον εθνοτικά διαφορετικο Μποδοσάκη που δεν δημιούργησε τουρκόφωνα μειονοτικά ιδρύματα για χάρη του…

"Η συ¬νάφεια των Γκαγκαούζηδων πάντως με τον ελληνισμό είναι πιο στενή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι ίδιοι δεν «ψάχνονται» εθνολογικά."

Υπάρχει κάποια επιστημονική μελέτη, κάποια δημοσκόπηση ή τελοσπάντων οτιδήποτε πέρα από τα γραπτά μεμονωμένων ακτιβιστών που να αποδεικνύουν ότι οι Γκαγκαβούζηδες είναι "εθνοτικώς προβληματισμένοι" με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται ο συγγραφέας της παραπάνω βιβλιοκριτικής?

Γκαγκαβούζης-Gagavouzis είπε...

ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΝΩΝΥΜΕ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩ!!ΑΝ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΤΙ ΑΥΤΟ!! ΟΙ ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗΔΕΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ!! ΟΙ ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗΔΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ!! ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΣΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΡΑΒΗΞΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ!! ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΑΡΧΙΚΑ ΡΟΥΜ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ!!! ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΡΟΥΜ ΔΗΛΩΝΑΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ!! ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ!! ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΧΩΝΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΑΣ!! ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΞΕ ΜΕΤΑ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!! ΤΩΡΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΣ!! ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΙΣΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ ΣΟΥ!! ΔΕΝ ΤΟ ΕΖΗΣΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΝΙΩΘΕΙΣ!!ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ!! ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΚΛΠ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΝ ΤΑΥΤΙΖΟΜΑΙ ΠΟΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ!!

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Κοζαρίδη το γεγονός ότι ο συγγραφέας της βιβλιοκριτικής έχει σχέση με την Ακαδημία Αθηνών δεν σημαίνει ότι έχει και το αλάθητο του Πάπα...
Όταν π.χ. παρουσιάζει τους Γκαγκαβούζηδες των αρχών του 20ου αιώνα ως αυτόνομη εθνότητα σε σχέση με τους Έλληνες δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι και αυτοί έχουν την ίδια άποψη ή ότι δεν υπάρχουν και άλλες οπτικές. Διαβάζω χαρακτηριστικά:

"Στο πέμπτο (σ. 183-202) και το έκτο κεφάλαιο (σ. 203-239) εξετάζονται διεξο¬δικά οι ιστορικές συνθήκες της ίδρυσης του βουλγαρικού κράτους και οι επιπτώ¬σεις στην κοινωνία των Γκαγκαούζηδων και των Ελλήνων της Βουλγαρίας".

Όσον αφορά το τελευταίο σχόλιό σας πολλοί έχουμε κάποια καταγωγή από δίγλωσσους πληθυσμούς, δεν βλέπουμε όμως όλοι το θέμα μέσα από τις "μειονοτικές" διόπτρες ούτε οφείλουμε πάντα να συμμεριζόμαστε πάντα την δική σας προσέγγιση.

Ευχαριστώ

Γκαγκαβούζης-Gagavouzis είπε...

καλησπερα ανωνυμε!!θα ξεκινησω απο το τελος ααι να παμε μπροστα σε οσα γραφεις!!μειονοτικες διοπτρες εχεις μαλλον εσυ και θεωρω σχεδον σιγουρο πως καπου εχεις προβλημα!! σου ξαναεπαναλαμβανω πως δεν εχω καμμια διαθεση να εγειρω θεμα μειονοτητας!! και λεω ξανα πως εχεις προβλημα διοτι αλλα διαβαζεις και αλλιως τα ερμηνευεις!! για την κοινωνια των Γκαγκαβουζηδων και των Ελληνων μιλα ο Αλεξακης!! αυτο γινετε παντα σε αντιδιαστολη του γεγονοτος πως οι Γκαγκαβουζηδες δεν ζουσαν μεσα στα ορια της Ανατολικς Ρωμυλιας!! Οπως γνωριζετε Ελληνες θεωρουνταν και θεωρουνται ακομη μονο οσοι ζουσαν στα στενα ορια της Ανατολικης Ρωμυλιας!!! Αυτο ειναι ενα γεγονος που ακομη συζητιεται στους κυκλους των ιστορικων καθως και μεταξυ των ανατολικορουμελιωτωτικων συλλογων που ολο και περισσοτερες φωνες δεχονται να συμπεριληφθουν και οι συλλογοι των Γκαγκαβουζηδων στην Ενωση τους. Εξαλλου οι χοροι μας τα ηθη και εθιμα μας ειναι ιδια!! τωρα οσο για το αλαθητο του Παπα... μακρια απο μενα!! το τονησα ομως με την εξης εννοια!! γνωριζεις πολυ καλα πως μεσα στην ακαδημια Αθηνων δεν μπαινει καμμια διαφορετικη αποψη απο αυτη της επισημης κρατικης και "εθνικιστικης" ιστοριας!!! αυτο το γεγονος απο μονο του οπως και το γεγονος πως εγω προσωπικα δεν κανω πισω απο τις θεσεις μου σημαινει κατι!!
φυσικα και δεν ειπα να εχουμε ταυτοσημες αποψεις σε ολα τα θεματα!! αν γινονταν αυτο δεν θα υπηρχε αντιλογος που δημιουργει διαλογο και καμμια φορα και προσεγγιση θεσεων!!! εξαλλου το γεγονος πως κρυβεστε πισω απο την ανωνυμια σας δειχνει πως δεν εχετε το κουραγιο να υποστηριξετε ανοιχτα τις αποψεις σας οι οποιες μπορει να μην καν δικες σας!! γιατι το λεω αυτο; διοτι απανταται μονο πανω σε προτασεις χωρις να εχετε μια ολοκληρωμενη αποψη ειτε διβαζοντας το βιβλιο ειτε θετοντας ερωτηματα γενικωτερα πανω στην καταγωγη και την πορεια των Γκαγκαβουζηδων!! δειχνεις πραγματικα πως δεν τους ξερεις καν οποτε νομιζω πως πρωτα θα πρεπει να διαβασεις για την ιστορια τους τις θεσεις τους και την σταση τους πανω σε θεματα εθνικα, πατριωτικα, κοινωνικα και μετα να θετεις ερωτηματα!! κολλησες με την λεξη ¨μειονοτητα" που ενω αναφερετε σε "γλωσσικη μειονοτητα" μαλλον εχεις αλλεργια σε καθε τι μειονοτικο!! αρα δεν γνωριζεις επακριβως τους ορους
φιλικα και με εκτιμηση!!

Ανώνυμος είπε...

"το τονησα ομως με την εξης εννοια!! γνωριζεις πολυ καλα πως μεσα στην ακαδημια Αθηνων δεν μπαινει καμμια διαφορετικη αποψη απο αυτη της επισημης κρατικης και "εθνικιστικης" ιστοριας!!! "
----------------------

Στην Ακαδημία Αθηνών υπάρχουν διάφορες τάσεις. Δεν υπάρχει ενιαία κρατική ιστορία, φοβάμαι δε ότι ο όρος "εθνικιστική" ιστορία σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιείται καταχρηστικά.

Το ξέρω ότι ο Αλεξάκης υπογράφει το κείμενο, στο οποίο είναι ξεκάθαρο ότι ο συγγραφέας μιλά για ξεχωριστή εθνότητα Γκαγκαβούζων και προσπάθεια προσεταιρισμού της από τους Έλληνες για λόγους εθνικούς. Είναι και αυτή μια ερμηνεία της ιστορίας υπάρχουν όμως και άλλες.

Στο θέμα της ανωνυμίας σας έχω εξηγήσει ήδη την άποψή μου εδώ:

http://olympia.gr/2010/12/29/%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CF%83-%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85/#comments

"ολλησες με την λεξη ¨μειονοτητα" που ενω αναφερετε σε "γλωσσικη μειονοτητα" μαλλον εχεις αλλεργια σε καθε τι μειονοτικο!! αρα δεν γνωριζεις επακριβως τους ορους"

Σε πολιτικό επίπεδο αναγνώριση γλωσσικής μειονότητας από ένα κράτος συνεπάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Ευρώπη υποχρέωση παροχής μειονοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενίοτε μειονοτικών εκκλησιών και σε σπάνιες περιπτώσεις τοπικής αυτονομίας. Για περισσότερα θα μπορούσα να σας παραπέμψω στην τ. EBLUL και κείμενα ακτιβιστών της στο διαδίκτυο.

Λίγη προσοχή λοιπόν στην επιλογή όρων και στην αναμόχλευση εθνοτικών παθών...

Γκαγκαβούζης-Gagavouzis είπε...

ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ ΑΝΩΝΥΜΕ!! ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΤΕ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!! ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!!ΓΙΑΤΙ; ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΠΟΤΕ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ!!ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Π.Χ Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΗΜΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ!! ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΟΓΙΔΡΙΟ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΥΡΙΑ!!
ΕΠΙΜΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ!! ΣΟΥ ΠΡΟΤΡΕΠΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΜΙΑ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ!! ΕΞΑΛΛΟΥ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ!! ΑΠΛΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟ!!
ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ! ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΠΩΣ Η ΓΚΑΓΚΑΟΥΖΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΚ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΟΤΑΝ ΘΕΛΑΝΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟΥΣ ΤΟ 1990 ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ!! ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΛΔΑΒΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!!
ΠΡΟΣΕΧΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙς ΜΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ!! ΙΣΑ-ΙΣΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΩΣ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣ ΑΡΓΗΣΕ!! ΟΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΕ ΓΡΑΠΤΑ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ!

Ανώνυμος είπε...

"ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΠΟΤΕ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ!!ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Π.Χ Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΗΜΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ!! ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΟΓΙΔΡΙΟ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΥΡΙΑ!! "
=======================

Αντιλαμβάνομαι ότι αναφέρεστε στην κυρία Χαρά Νικολοπούλου. Ομολογώ ότι δεν την γνωρίζω σε βάθος αυτή την υπόθεση. Το μόνο που ξέρω και το οποίο νομίζω έχει αποδειχτεί είναι ότι η γυναίκα κακοποιήθηκε από οπαδό του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής.

Γκαγκαβούζης-Gagavouzis είπε...

ΑΝΩΝΥΜΕ ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑΣ!!ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΜΙΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ!! ΞΕΡΕΙΣ ΓΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΥ!! ΑΝ ΗΤΑΝ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ "ΕΘΝΙΚΟΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ" ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ!! ΑΛΛΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΟΠΑΔΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΜΑΡΕΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ!! ΟΠΑΔΟΣ!! ΑΡΑ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣΕΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΠΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ!! ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ!! ΟΠΟΤΕ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!! ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΚΡΙΖΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΘΕΝ "ΕΘΝΙΚΟΥ" ΟΜΩΣ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΣ Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΕΛΕΓΕ ΠΩΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ!! ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΕΞΗΣ: ΑΛΗΘΕΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ!!! ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΚΑΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΩΝ!! ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ; ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ; ΔΕΝ ΑΝΟΙΞΕ ΠΟΤΕ ΑΥΤΗ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ!!

Ανώνυμος είπε...

Με μια έρευνα στο διαδίκτυο διαπιστώνω ότι το όνομα της συγκεκριμένης δασκάλας είναι Νικοπούλου και όχι Νικολοπούλου. Συγγνώμη για το λάθος.

Έχετε δίκιο ότι στο συγκεκριμένο θέμα δεν έχω κάνει ενδελεχή έρευνα. Ξέρω μόνον για την περίπτωση του τραυματισμού της από έναν άνθρωπο που (κατά τα φαινόεμνα) δεν θα χαρακτήριζα ούτε "αντι-εθνικιστή" ούτε επικριτή του τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής.

Είναι γεγονός ότι το 75% των ιστολογίων που βλέπω σε μία πρώτη ματιά στο google και που ασχολούνται με την ανάδειξη του θέματος Νικοπουλου είναι σκουπίδια.

Επιφυλάσσομαι να πάρω θέση στο ζήτημα μέχρι να έχω στα χέρια μου όλα τα δεδομένα.

"ΟΜΩΣ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΣ Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΕΛΕΓΕ ΠΩΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ!!"

Αυτή είναι μία φράση που διαβάζω συχνά από συγγραφείς του ΚΕΜΟ και της EBLUL χωρίς να είμαι βέβαιος ότι το "αληθές" το αντιλαμβάνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο.

Ποιο είναι όμως το "αληθές" στην περίπτωση Νικοπούλου? Ότι πήγαινε γυρεύοντας να φάει ξύλο?

Γκαγκαβούζης-Gagavouzis είπε...

Αγαπητε φιλε ανωνυμε εχεις δικιο ως προς το ονομα αλλα και ως προς το πως αντιλαμβανετε ο καθενας του τι ειναι αληθες!! δεν ξερω αν ειδες στο Σκαι ξεκινησε μια κουβεντα με ταυτοχρονη προβολη βιντεο για το 1821!! Δεν νομιζω πως τους συγγραφεις του εργου αυτου θα τους κατετασες σε αυτους που υποστηριζουν το ΚΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ EBLUL!! Απεναντιας ειναι εθνοκεντρικοι ιστορικοι αλλα επιζητουν την αληθεια!! η οποια οπως σου εγραψα και αλλου ειναι κρυμμενη καλα κατω απο το χαλι
της επισημης ιστοριας!! τωρα για την περιπτωση της Νικοπουλου!! θα σου πω την θεση μου οπως αυτη διαμορφωθηκε στην πορεια!! αρχικα ημουν μαζι της διοτι δεν δεχομουν μεσα στην πατριδα μου να επιβαλει η Τουρκια το δικο της προγραμμα σπουδων των μαθητων δημοτικων και Γυμνασιων!! Επειτα συζητωντας εδω πανω με διαφορους γνωστες της καταστασης που επικρατει εκει πανω στα πομακοχωρια καταλαβα πως κατι στραβο γινετε με τις ενεργειες της δασκαλας!! και τελικα αποδειχτηκε μεσα απο ολη την πορεια της πως ποσως της ενδιεφερε τα παιδακια αν θα μαθαιναν ελληνικα!! πολιτικο παιχνιδι επαιζε!!